Květen 2018

Precedens pro nezaměstnané aneb Nenechte se zotročit

27. května 2018 v 14:13 | Mgr. Jiří Gutknecht
Jak je už mnohým několik měsíců známo, přišli naši politikové opět s nápadem zavést tzv. veřejnou službu pro nezaměstnané. Přestože před několika lety tyto nucené práce zrušil ústavní soud, objevily se znovu v trochu pozměněné podobě. Nevím, proč v tomto případě ústavní soud rovnou nezasáhl a tyto otrocké práce opět neztrušil, ale to je trochu jiná věc.
Jelikož se mě tato problematika bude v nejbližší době také týkat (po krátké práci ve fabrice a dlouhodobé pracovní neschopnosti jsem nyní na úřadu práce), rád bych všem nezaměstnaným sdělil jeden důležitý precedens, který jsem slyšel v rozhlasových zprávách:
Po zrušení otrokářství před několika lety podala jedna bývalá otrokyně ústavní stížnost a domáhala se od zaměstnavatele vyplacení mzdy za odpracované hodiny. U soudu uspěla a zaměstavatel jí musel mzdu vyplatit. Ve zprávě bylo rovněž konstatováno, že ostatní lidé o této možnosti nevěděli a propásli ochrannou lhůtu, v níž mohli vymáhat dlužnou mzdu, jinak by zaměstnavatelé museli vyplatit astronomické částky.
Pokud tedy budu nucen vykonávat otrocké práce, poradím se s právníkem, podám ústavní stížnost a budu chtít za práci zaplatit. Tímto dávám tento precedens na vědomí ostaním nezaměstnaným, neboť otrokářský řád patří již minulosti a teď se za práci
platí!!!

DODATEK K ČLÁNKU Z 9. 6. 2017
Na informační schůzce na úřadu práce v úterý 16. 5. 2017 jsem se zeptal na problematiku veřejné služby a řekl jsem přednášejícímu o výše zmíněném precedentu, na což mi odpověděl, že z toho mají zatím všichni hodně rozpačitý pocit a nikdo neví, co si myslet. Prý bych se mohl v případě potřeby obrátit na právníka úřadu práce. Každopádně zameěstnavatelé (aspoň v Ústí nad Labem) nemají o přijímání pracovníků na veřejnou službu zájem, a lidé, kteří by ji chtěli vykonat, marně shánějí místo.
I podle zpráv ze sdělovacích prostředků je s touto službou všeobecná nespokojenost na straně zaměstnavatelů i pracovníků,, neboť to nikomu nic nepřináší a nezaměstnaní při této službě stejně nezískají žádné návyky.
Při mé poslední návštěvě úřadu práce ve středu 7. 6. mi zprostředkovatelka sdělila, že veřejná služba je v souladu s ústavou, neboť je dobrovolná a lidé ji vykonávat nemusejí. Že by bez této "dobrovolnosti" neměli dost peněz na živobytí, to už nedodala. Je zde tedy použit stejný trik jako předtím, kdy tuto službu navzdory " dobrovolnosti" ústavní soud zrušil. Doufám tedy, že i tentokrát bude možné podat ústavní stížnost a dopadne to stejně.
Já každopádně otroka dělat nechci a v případě potřeby jsem rozhodnutý se poradit s právníkem a podat případně i ústavní stížnost.

DODATEK Z 13. 7. 2017
Do dnešního dne po mě otrocká práce nebyla požadována. Nevím, jestli je to kvůli nezájmu zaměstnavatelů anebo kvůli mé částečné invaliditě (i když mám jen 1. stupeň), nicméně k ústavní stížnosti zatím nemám důvod.

Výplod RNDr. Jitky Seitlové

23. května 2018 v 0:53 | RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv

RNDr. Jitka Seitlová
V Brně dne 23. prosince 2009
PDCJ: 3492/2009


Vážený pane magistře,
dovolte mi Vám odpovědět na Váš e-mailový dopis, kterým jste se na mne obrátil dne 9. prosince 2009. V podání odkazujete na konkrétní materiály umístěné na internetu, z nichž má vyplývat celkový popis Vašeho případu. Žádáte mne o jejich prostudování s tím, že následně byste na mne měl, jak doslova uvádíte, "spoustu všetečných a nepříjemných otázek".
Jak jistě z předchozí komunikace s veřejným ochráncem práv (dále jen "ochránce") víte, postavení a kompetence ochránce potažmo možnosti jeho zásahu jsou dány zákonem č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. Institut ochránce byl zřízen k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí státní správy, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností. Jsem tudíž oprávněna přezkoumat postup a rozhodování úřadů a usilovat o nápravu v případě zjištění, že postup, resp. rozhodnutí je nezákonné či jinak nesprávné. Na druhou stranu mi však nepřísluší zasahovat do činnosti a rozhodování úřadů a zařízení, resp. působit vůči ostatním subjektům jinak, než jak stanoví shora uvedený zákon.
Nyní bych se ráda vyjádřila k Vašemu podání. Pokud se týká Vámi popisovaného článku, tento se mi nepodařilo na Vámi uvedené internetové adrese pro technické problémy webu nalézt, resp. spustit. Vaši videonahrávku jsem nicméně shlédla. Vracíte se zde k okolnostem Vašeho působení na ZŠ Bílá Cesta v Teplicích, líčíte zde konkrétní případy, v nichž spatřujete znaky mobbingu a bossingu vůči Vaší osobě ze strany tehdejší ředitelky školy, jakož i dalších pedagogů, kteří takto měli činit na žádost ředitelky. V neposlední řadě hovoříte v předmětném videorozhovoru o problematice a okolnostech týkajících se záležitosti výpovědi ze služebního bytu.
Z dané nahrávky je současně patrné, že Váš pracovní poměr byl ukončen dohodou. Ať už tedy rozvázání pracovního poměru předcházelo cokoliv, v případě, že jste byl přesvědčen o neplatnosti dohody (např. přinucení na základě šikanózního jednání), bylo Vaším právem obrátit se žalobou na příslušný soud, neboť ten jediný mohl autoritativně konstatovat, zda Váš pracovní poměr byl ukončen platně či ne.
Pokud jde o problematiku služebního bytu, potažmo postupu Školského úřadu v Teplicích a související záležitosti, mohu toliko konstatovat, že řešení převážné části Vámi vyjádřených námitek a podezření není v kompetenci ochránce. Jeho působnost je dána, jak již bylo v úvodu uvedeno, v případech kdy správní orgány či jiné subjekty vykonávají státní správu. Navíc s ohledem na značný časový odstup od proběhlých událostí (15 let) nelze provést efektivní šetření (získání a relevance důkazů, aj.) ani v těch konkrétních oblastech, které by do působnosti ochránce spadaly.
Závěrem mi dovolte vyjádřit určité politování nad skutečností, že tzv. antidiskriminační zákon, který by na základě Vašich námitek dotýkajících se šikanózního jednání, resp. diskriminace mohl být nepochybně využit pro řešení Vaší tehdejší situace, byl přijat až v letošním roce. Zpětně jej však aplikovat nelze.
Vážený pane magistře, pevně věřím, že moji odpověď přijmete s pochopením.
S pozdravem
RNDr. Jitka Seitlová v. r.
(dopis je opatřen elektronickým podpisem)
Příloha
Informační leták - Působnost VOP
Vážený pan
Mgr. Jiří Gutknecht
Peškova 542
403 31 Ústí nad Labem
Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
tel.: 542542666, fax: 542542772

Absurdistán

19. května 2018 v 12:59 | Mgr. Jiří Gutknecht
V tomto článku bych se chtěl podělit s veřejností o jeden z největších šoků mého života:
26. dubna letošního roku mi byla schválena invalidita 1. stupně s mírou poklesu pracovní schopnosti o 40 %. K rozhodnutí o invalidním důchodu jsem následně musel předložit doklady o vzdělání a přehled dosavadního zaměstnání počínaje střední školou. Pak už jsem měl jen čekat na definitivní rozhodnutí z Prahy. Až dosud bylo všechno v pořádku a já jsem téměř 6 týdnů čekal na konečné rozhodnutí.
Pak ovšem přišel strašný šok. Invalidní důchod mi byl ZAMÍTNUT, jelikož jsem za posledních 20 let neměl 10 let odpracováno!!! Byla mi tedy uznána pouze invalidita, ale na důchodu nedostanou ani korunu!!! Něco takového je zřejmě možné jen v našem "právním" státě. Nevím, co dál, neboť nadále mohu pracovat jen na malou část úvazku, o směnách nemluvě, a nesmím dělat těžké práce. Až dosáhnou důchodového věku, budu nejspíš odsouzen k smrti hladem.
Vím i o dalších lidech, kterým se stalo něco podobného. Mohl by mi někdo z nich napsat o svých zkušenostech a o tom, zda mu nakonec někdo pomohl a jak to dopadlo?
Teoreticky by zde mohla pomoci kancelář ombudsmana (pokud vím, někteří lidé se na ni obrátili), ale obracet se na paní Šabatovou považuji za zbytečnou ztrátu času a energie. S touto dámou mám již z minulosti velmi špatné zkušenosti z jiné kauzy a mám od ní pouze dva debilní dopisy. O tom připravují další článek.
Poradí mi někdo ohledně toho invalidního důchodu, pokud ovšem má tato situace nějaké řešení?

VIP debilové aneb Anna Šabatová a ti druzí

19. května 2018 v 0:14 | Mgr. Jiří Gutknecht
Tento článek měl původně pojednávat o Anně Šabatové, naší slavné ombudsmance, ale, jak jsem zjistil, byla proti ní napsána už spousta článků a ona se přesto drží svého koryta zuby nehty. Rozhodl jsem se proto článek pojmout šířeji a udělal jsem to, co jsem měl udělat už dávno, tj. naskenoval všechny debilní dokumenty, které jsem dostal namísto spravedlivého řešení mého případu. Jistě mi dáte za pravdu, že nejlepší obrázek o případu je možné si udělat především z autentických dokumentů, které jsem seřadil chronologicky podle data jejich sepsání. Zde tedy jsou, a po jejich pozorném přečtení si každý může udělat obrázek, čím vším se dá zdůvodnit blbost, lenost a zbabělost.
(Technická poznámka na úvod prohlížení: Odkazy u dokumentů nejsou přímými linky k otevření, pravděpodobně proto, že se nejedná o odkazy na webové stránky. Chcete-li dokument otevřít, je třeba odkaz zkopírovat do řádku pro adresy v horní části displeje.)
A nyní přeji příjemnou zábavu:

Výplod Pavla Szirotného - vedoucího technicko-správního oddělení Školského úřadu Teplice - z 30. 6. 1995
http://gutknecht.j.sweb.cz/Dopis%20č.%201

Výplod Pavla Szirotného ze 16. 11. 1995:
http://gutknecht.j.sweb.cz/Dopis%20%C4%8D.%202l
Bohužel se nedochoval jeho třetí výplod, který mi, možná úmyslně po obdržení úplatku, ztratil "renomovaný" právník JUDr. Milan Filip. Ztracený výplod obsahoval zmatené bláboly P. Szirotného, který zde vzájemně proplétal pojmy "ubytovna" a "služební byt" přičemž se zde nedokázal jednoznačně vyjádřit, o jaký typ bydlení se vlastně jednalo v mém případě.
Bohužel se nedochoval ani výplod jeho kolegyně Přibylové ze 17. 10. 1994, který byl úplně prvním výplodem z celé této řady a v němž na mě uvedná osoba chtěla štvát policii bez jakéhokoliv soudního rozhodnutí.

Výplod Věry Haisové - vedoucí OPO Teplice - z 27. 6. 1996:
http://gutknecht.j.sweb.cz/Dopis%20%C4%8D.%203

Výplod Mgr. Jana Tomáše - ředitele odboru správy školství v Čechách MŠMT ČR - ze 14. 11. 1996:
http://gutknecht.j.sweb.cz/Dopis%20%C4%8D.%204
http://gutknecht.j.sweb.cz/Dopis%20%C4%8D.%205

Výplod Mgr. Anny Šabatové - bývalé zástupkyně ombudsmana a současné ombudsmanky - z 19. 11. 2001:
http://gutknecht.j.sweb.cz/Dopis%20%C4%8D.%206
http://gutknecht.j.sweb.cz/Dopis%20%C4%8D.%207
http://gutknecht.j.sweb.cz/Dopis%20%C4%8D.%208

Výplod Mgr. Anny Šabatové z 2. 1. 2002:
http://gutknecht.j.sweb.cz/Dopis%20%C4%8D.%209
http://gutknecht.j.sweb.cz/Dopis%20%C4%8D.10


Výplod Sandry Rakové - asistentky redakce Občanského juda - z 12. 6. 2002:
http://gutknecht.j.sweb.cz/Dopis%20%C4%8D.%2011

Výplod Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ze 17. 12. 2004:
http://gutknecht.j.sweb.cz/Dopis%20%C4%8D.%2012

Výplod Mgr. Ivany Sušankové - ředitelky ZŠ Bílá cesta Teplice - z 19. 6. 2l006:
http://gutknecht.j.sweb.cz/Dopis%20%C4%8D.%2013

Výplod RNDr. Jitky Seitlové - bývalé zástupkyně ombudsmana - z 23. 12. 2009:
viz článek v tomto blogu


Výplod JUDr. Vladimíry Kopečkové - okresní státní zástupkyně v Teplicích - z 15. 9. 2010:
http://gutknecht.j.sweb.cz/Dopis%20%C4%8D.%2016
http://gutknecht.j.sweb.cz/Dopis%20%C4%8D.17
http://gutknecht.j.sweb.cz/Dopis%20%C4%8D.%2018

Video 1:

Video + komentář:


Výplod JUDr. Pavla Varvařovského - bývalého ombudsmana - z 22. února 2011:
http://gutknecht.j.sweb.cz/Varva%C5%99ovsk%C3%BD


Video 2:
https://m.youtube.com/watch?v=bwm50iM8oCA

Poznámka na závěr: U vysokoškolsky vzdělaných osob jsem tučně zdůraznil jejich tituly, neboť je mi nepochopitelné, jak mohly se svým mimořádně nízkým IQ dosáhnout vysokoškolského vzdělání.
V přiložené anketě můžete hlasovat pro největšího VIP debila. Anketa bude uzavřena 31. prosince letošního roku ve 24.00 hod. a vítěz by pak mohl obdržet anticenu např. v podobě nějaké duté věci, která by byla stejně prázdná jako jeho hlava (bude-li ovšem známa jeho doručovací adresa).

Dodatek z 15. 6. 2018:
Jako zbabělci se v tomto případě projevili také
1. reportér Josef Klima, který mi původně osobně volal, že by můj případ použil v jedné ze svých reportáží, ale nakonec ze všeho zbaběle vycouval;
2. senátor Jaroslav Doubrava, který mi slíbil pomoc, ale nakonec se na mě vy... jako na placatý kámen.


Slíbili pomoc, ale skutek utek...